Zaświadczenie płatnika składek

Tutaj zostawiam cząstkę siebie

Temat: Koniec umowy a zwolnienie lekarskie
Pracodawca ma prawo rozwiązać z tobą umowę zawartą na czas określony czyli do 10.03.2006r. jako podstawę poda : rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była zawarta (art.30 §1 pkt.4 Kp). Pracodawca ma obowiązek odebrać od ciebie zwolnienie lekarskie za okres od 7.03.2006 do 12.03.2006, skoro to stało się w czasie urlopu -wypłacić ekwiwalent za nie wykorzystany urlop. Następnie juz po wygaśnięciu umowy sporządzić zaświadczenie płatnika składek (druk Z-3) i przesłać je wraz ze zwolnieniem lekarskim i kserokopią świadectwa pracy do ZUS-u. Pracodwca nalicza wynagrodzenie chorobowe ale tylko do dnia ustania stosunku pracy czyli do 10.03., pozostałe dni zwolnienia lekarskiego to już zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Każde kolejne zwolnienie lekarskie były pracownik ma obowiązek zanosić do ZUS-u a nie do pracodawcy.
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1597Temat: Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 i ZUS Z-3a.
Kto i kiedy wypełnia zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 a kto i kiedy ZUS Z-3a? Czy jezeli pracownik przyniosl zwolnienie lekarskie za 1 dzien nieobecnosci w pracy, a my jako spolka bedziemy mu wynagrodzenie za czas choroby wyplacac, musze wypelniac ktores z tych zaswiadczen? I jaka dodatkowa dokumentacje jeszcze powinnam sporzadzic? Dziękuje za pomoc!
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=16310


Temat: zasiłek chorobowy - obowiązki pracodawcy
do ZUS przekazujesz oprócz oryginału zwolnienia lekarskiego ( u siebie zostawiasz potwierdzoną za zgodność kopię ) dodatkowo zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 . Do zusu wysyłasz tylko ostatnie zwolnienie , w którym zaczyna się zasiłek chorobowy. Jeżeli chodzi o termin to możesz już wysłać to zwolnienie lekarskie .
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18005


Temat: Gdy zachoruje osoba prowadząca pozarolniczą działalność
...trwania ubezpieczenia oraz za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, jeżeli tytuł ubezpieczenia ustał w czasie pobierania zasiłku, należy złożyć w ZUS właściwym według siedziby płatnika składek. PRZYKŁAD Monika C. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, mieszka w Krakowie, natomiast siedziba firmy mieści się w Katowicach. W okresie od 3 do 18 maja chorowała i otrzymała zwolnienie lekarskie. Zwolnienie lekarskie ZUS ZLA oraz zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a powinna złożyć w ZUS w Katowicach, tj. w ZUS właściwym dla siedziby płatnika. W przypadku gdy niezdolność do pracy powstanie po zakończeniu tytułu ubezpieczenia, prawo do zasiłku chorobowego ustali oraz zasiłek wypłaci ZUS właściwy według miejsca zamieszkania. Podstawa prawna: • ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i...
Źródło: forum.forbi.pl/viewtopic.php?t=124


Temat: zasiłek chorobowy
...podstawowego okresu zasilkowego, ubezpieczony jest nadal chory, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuja odzyskanie zdolnosci do pracy, okres wypłaty zasilku ulega przedluzeniu, nie dluzej jednak jak na dalsze 3 miesiace. O przedluzeniu okresu wyplaty zasilku chorobowego orzeka, na wniosek lekarza leczacego, lekarz orzecznik ZUS. Dowodem do przyznania i wyplaty przez ZUS zasilku chorobowego za okres po ustaniu tytulu ubezpieczenia chorobowego jest zaswiadczenie platnika skladek (pracodawcy) na druku ZUS Z-3 (druk na ktorym pracodawca oblicza podstawe do wyplaty zas. chorobowego) oraz oswiadczenie osoby wystepujacej o zasilek o zaprzestaniu dzialalnosci stanowiacej tytul dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, o niekuntynuowaniu lub niepodjeciu innej pracy zarobkowej oraz o braku uprawnien do emerytury lub renty, zasilku przedemerytalnego...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4854


Temat: wypadek przy pracy
czyli zwolnienie lekarsie, zaświadczenie płatnika składek + kartę wypadku ?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=23606


Temat: ZUS Z-3 PILNE
Wypełniam Zaświadczenie płatnika składek do Zus i teraz tak w pozycji dotyczacej INFORMACJI O SKŁADNIKACH WYNAGRODZENIA ZA OKRESY MIESIECZNE,kolumna gdzie wpisuje sie wynagrodzenie brutto jezeli pracownik był na chorobowym w jednym miesiacu który jest uwzgledniany w tej kolumnie to wiadomo to wynagrodzenie jest pomniejszone i teraz coś usłyszałam że to wynagrodzenie sie jakoś wyrównuje.Jak mam to rozumieć mam czas do środy.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=14409


Temat: Macierzyński PILNE!!!!!!
wyrejestrować musisz ją z dniem 11.10.2004 r., bo z dn. 10.10.2004 wystawisz jej świadectwo pracy i w tym dniu jest jeszcze objęta ubezpieczeniem, potem przechodzi pod ZUS. Ty jako płatnik składek przekazujesz do ZUS zaświadczenie płatnika składek ZUS-3 o wynagrodzeniu pracownika z ost. 6 m-cy. Teraz dopatrzyłam się że na dzień 10.10.2004 nie ma zwolnienia i musi Ci to donieść.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=17815


Temat: zatrudnienie i świadczenia w ciaży
...zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu - za okres przed porodem, jeśli ubezpieczona korzysta z zasiłku macierzyńskiego przed porodem oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - za okres od dnia porodu albo, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - jeżeli o wypłatę zasiłku ubezpieczona ubiega się od dnia porodu oraz oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka. Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego wymagane jest dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3a. Dodane po: 5 minutach: mala80jeżeli jesteś zatrudniona na umowę o pracę i masz umowę na ponad miesiąc a będziesz w ciąży ponad 3 miesiąc to jesteś chroniona prawem pracy i przysługują ci wszystkie "profity" z tego tytułu
Źródło: nasz-bocian.pl/phpbbforum/viewtopic.php?t=45846


Temat: zasiłek macierzyński a formalnosci ze strony pracodawcy
Trzeba wypełnic Zaświadczenie Płatnika Składek ( Z-3 ). Tam na trzeciej stronie jest punkt: " Uwagi " i w tych uwagach pracodawca krótko pisze,że udziela pracownicy urlop macierzynski od... do... A teraz co miesiac pracodawca jeszcze bedzie składał do ZUS druk RSA. Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=12033


Temat: Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia
...wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W celu wypłaty zasiłku niezbędne jest: - zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia, - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, - świadectwo pracy albo inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, albo - prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa, - zaświadczenie płatnika składek (pracodawcy) wystawione na druku ZUS Z-3.
Źródło: forum.forbi.pl/viewtopic.php?t=8


Temat: Info- zasiłek macierzyński
...z pobierania zasiłku macierzyńskiego za pozostały okres. W takim przypadku nie wykorzystany okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonemu - ojcu dziecka w okresie przypadającym bezpośrednio po terminie rezygnacji z części zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną. Ubezpieczona niebędąca pracownicą do wniosku w sprawie rezygnacji z pozostałej części okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego dołącza zaświadczenie płatnika składek ubezpieczonego - ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin, od którego ojciec dziecka będzie przebywał na urlopie macierzyńskim albo przerwie działalność zarobkową, aby zaopiekować się dzieckiem, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną. W razie urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni...
Źródło: mamo-tato.pl/phpbb3/viewtopic.php?t=4583


Temat: Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 i ZUS Z-3a.
zaświadczenie płatnika Z-3 składek wypełnia się wówczas gdy zasiłek chorobowy wypłaca ZUS ( do 20 osób nalicza i wypłaca ZUS ) także w przypadku rozwiązania umowy o pracę gdy pracownik ma ciągłość zwolnienia po okresie wygaśnięcia stosunku pracy wszyskie dokumenty wysyłasz do ZUS ( czyli oryginał zwolnienia lekarskiego - u siebie zostawiasz potwierdzoną kopię i zaświadczenie płatnika składek czyli Z-3 ) W pozostałych przypadkach nie tworzysz dokumentu Z-3 i nigdzie go nie przekazujesz, prowadzisz tylko dla każdego pracownika kartę zasiłkową i podpinasz pod nią wszystkie zwolnienia lekarskie danej osoby. W twoim przypadku nie wypełniasz zaświadczenia Z-3.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=16310


Temat: chorobowe
do 33 dni w danym roku wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca, powyżej ( jeżeli firma ma mniej niż 20 osób wypłaca zus - powyżej tych dni,musisz wypełnić druk zaświadczenie płatnika składek i razem ze zwolnieniem odesłać do zus ). Ale na razie spoko - oblicz średnią z ostatnich 6 miesięcy, bez ubruttowienia i daj mu 80%
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=7029


Temat: Świadczenie rehabilitacyjne Prawo do świadczenia
...pracownikiem, * karta wypadku przy pracy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego innego niż pracownik, * decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego - w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową. O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Dodatkowo do wypłaty przez ZUS świadczenia za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia osoba ubiegająca się o świadczenie składa oświadczenie o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej, o nieustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla...
Źródło: fanton.nazwa.pl/napromieniowani/forum/viewtopic.php?t=542


Powered by WordPress, © Tutaj zostawiam cząstkę siebie